Hosting

Không gian lưu trữ website tốt nhất. Hosting tốc độ nhanh, thời gian live 99,99%, bảo mật

Hosting

ITCP01
29,000/tháng
Linux Start
 • Tên miền chính: 0
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 3
 • Băng thông: 10
 • Dung lượng: 1
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITCP00
30,000/tháng
Basic
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 1
 • Băng thông: 1
 • Dung lượng: 200
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW000
39,000/tháng
Windows Basic
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 1
 • Băng thông: 1
 • Dung lượng: 200
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
wp03
50,000/tháng
Wordpress Start Plus
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 1
 • Băng thông: 10
 • Dung lượng: 1
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITCP02
50,000/tháng
Linux Start Plus
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 1
 • Băng thông: 10
 • Dung lượng: 1
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW002
60,000/tháng
Windows Start plus
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 3
 • Băng thông: 10
 • Dung lượng: 500
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
wp04
78,000/tháng
Wordpress Silver
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 2
 • Tên miền con: 3
 • Băng thông: 15
 • Dung lượng: 1
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITCP03
78,000/tháng
Linux Silver
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 2
 • Tên miền con: 3
 • Băng thông: 15
 • Dung lượng: 1
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW003
85,000/tháng
Windows Silver
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 7
 • Băng thông: 20
 • Dung lượng: 1000
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
wp05
110,000/tháng
Wordpress Silver Plus
 • Tên miền chính: 0
 • Tên miền phụ: 0
 • Tên miền con: 0
 • Băng thông: 15000
 • Dung lượng: 15000
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITCP04
110,000/tháng
Linux Silver Plus
 • Tên miền chính: 0
 • Tên miền phụ: 0
 • Tên miền con: 0
 • Băng thông: 15000
 • Dung lượng: 15000
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW004
135,000/tháng
Windows Silver Plus
 • Tên miền chính: 2
 • Tên miền phụ: 2
 • Tên miền con: 10
 • Băng thông: 30
 • Dung lượng: 1500
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
wp06
145,000/tháng
Wordpress Gold
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 1
 • Băng thông: 1
 • Dung lượng: 1
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITCP05
145,000/tháng
Linux Gold
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 1
 • Băng thông: 1
 • Dung lượng: 1
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW005
165,000/tháng
Windows Gold
 • Tên miền chính: 3
 • Tên miền phụ: 3
 • Tên miền con: 7
 • Băng thông: 40
 • Dung lượng: 2000
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
wp07
200,000/tháng
Wordpress Gold Plus
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 1
 • Băng thông: 1
 • Dung lượng: 1
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITCP06
200,000/tháng
Linux Gold Plus
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 1
 • Băng thông: 1
 • Dung lượng: 1
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW006
210,000/tháng
Windows Gold Plus
 • Tên miền chính: 4
 • Tên miền phụ: 4
 • Tên miền con: 10
 • Băng thông: 60
 • Dung lượng: 3000
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
wp08
250,000/tháng
Wordpress Platinum
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 1
 • Băng thông: 1
 • Dung lượng: 1
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW007
250,000/tháng
Windows Platinum
 • Tên miền chính: 5
 • Tên miền phụ: 5
 • Tên miền con: 15
 • Băng thông: 80
 • Dung lượng: 4000
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITCP07
250,000/tháng
Linux Platinum
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: 1
 • Tên miền con: 1
 • Băng thông: 1
 • Dung lượng: 1
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW009
400,000/tháng
Windows Diamond plus
 • Tên miền chính: 15
 • Tên miền phụ: 15
 • Tên miền con: 30
 • Băng thông: 0
 • Dung lượng: 15000
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365
ITW008
450,000/tháng
Windows Diamond
 • Tên miền chính: 7
 • Tên miền phụ: 7
 • Tên miền con: 20
 • Băng thông: 100000
 • Dung lượng: 7000
 • Cập nhật hằng ngày
 • Bảo vệ tấn công DDOS
 • Hổ trợ 24/7/365